Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Dowload dự thảo Quyết định Chức năng nhiệm vụ tại đây: Dự thảo Quyết định

Dowload dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ tại đây: Dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 385

Tổng lượt truy cập: 1.709.090