Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Phổ biến Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 2557/SXD-QLXD ngày 02/11/2023 về việc hướng dẫn, phổ biến Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Tải Văn bản tại đây: VB_2557

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 106

Tổng lượt truy cập: 1.687.504