Báo cáo tài chính - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Báo cáo tài chính

Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2023

Công khai về Kế hoạch đầu tư năm 2024

Công khai tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng theo Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 151/2017/nđ-cp ngày 26 tháng 12 năm...

Quyết định số 184/QĐ-SXD ngày 20/11/2023 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023

Công khai về Kế hoạch đầu tư năm 2023 (Điều chỉnh)

Công khai về kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2023

Công khai về Kế hoạch đầu tư năm 2023

Quyết định số 77/QĐ-SXD ngày 05/7/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Ngày 05/7/2023 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-SXD Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Quảng Trị

1

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 683

Tổng lượt truy cập: 1.654.218