THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Thủ tục hành chính

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chỉnh sửa đổi, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Sinh hoạt chuyên đề về “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030”

Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

Kế hoạch số 931/KH-SXD ngày 08/5/2023 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về "Chương trình tổng thế cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030"

Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Báo cáo số 474/BC-SXD ngày 15/3/2023 Báo cáo Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Báo cáo số 641/BC-SXD ngày 15/3/2023 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PAPI quý I năm 2023 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 173/KH-SXD ngày 08/02/2023 Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở Xây dựng

Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 01/01/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

1

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 681

Tổng lượt truy cập: 1.655.341