Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trước khi thẩm định và ban hành, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị - 59 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (kèm theo bản điện tử tới địa chi email lequangphi1@quangtri.gov.vntrước ngày 15/11/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Quyết định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Chương trình phát triển đô thị

Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh

Dự thảo Quyết định phê duyệt

2. Các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị
2.1. Về hệ thống đô thị
a) Giai đoạn đến năm 2025: Toàn tỉnh có 13 đô thị và khu vực phát triển đô
thị, bao gồm:
- 01 đô thị loại II: Thành phố Đông Hà;
- 01 đô thị loại IV: TX. Quảng Trị;
- 11 đô thị loại V: thị trấn Lao Bảo; Khe Sanh; Bến Quan; Hồ Xá; Diên
Sanh; Cam Lộ; Cửa Tùng; Cửa Việt; Gio Linh; Ái Tử; Krông Klang.
3
- 05 khu vực phát triển đô thị (được đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã
hội theo tiêu chí đô thị loại V) là: Nam Cửa Việt (nằm trong địa giới hành chính
các xã Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Trạch); La Vang (xã Hải Phú);
Sòng (xã Thanh An); Tà Rụt (xã Tà Rụt); Lìa (xã Lìa).
b) Giai đoạn đến năm 2030: Toàn tỉnh có 18 đô thị và khu vực phát triển đô
thị, bao gồm:
- 01 đô thị loại II: Thành phố Đông Hà;
- 01 đô thị loại IV/III: TX. Quảng Trị và vùng phụ cận;
- 03 đô thị loại IV: thị trấn Lao Bảo; Khe Sanh; Hồ Xá và vùng phụ cận,
- 04 đô thị loại V/IV: Thị trấn Diên Sanh; Cam Lộ; Gio Linh và vùng phụ
cận; Ái Tử và vùng phụ cận.
- 09 đô thị loại V, bao gồm: 04 đô thị hiện hữu là các thị trấn: Bến Quan và
vùng phụ cận; Cửa Tùng và vùng phụ cận; Cửa Việt và vùng phụ cận; Krông
Klang và vùng phụ cận; 05 đô thị phát triển mới (nâng cấp từ các xã) là: Nam
Cửa Việt (nằm trong địa giới hành chính các xã Triệu An, Triệu Vân, Triệu
Lăng, Triệu Trạch); La Vang (xã Hải Phú); Sòng (xã 2 Thanh An); Tà Rụt (xã
Tà Rụt); Lìa (xã Lìa).
- Khu vực phát triển đô thị: Hải Chánh (xã Hải Chánh); Cùa (xã Cam
Chính); Hướng Phùng (xã Hướng Phùng); khu đô thị sân bay Quảng Trị (bao
gồm tổ hợp công nghiệp, dịch vụ và đô thị gần sân bay Quảng Trị); một số khu
vực khác có tiềm năng khác.
c) Tầm nhìn đến năm 2050: Toàn tỉnh có 19 đô thị và khu vực phát triển đô
thị, bao gồm:
- 01 đô thị loại II: Thành phố Đông Hà;
- 01 đô thị loại III (Thị xã Quảng Trị và vùng phụ cận);
- 09 đô thị loại IV: Thị trấn Hồ Xá, Gio Linh, Cam Lộ, Ái Tử, Lao Bảo,
Khe Sanh, đô thị Cửa Việt, đô thị Nam Cửa Việt và thị xã Hải Lăng (được nâng
cấp từ huyện Hải Lăng).
- 08 đô thị loại V: Thị trấn Bến Quan, Cửa Tùng, Krông Klang, đô thị mới
Sòng, Tà Rụt, Lìa, Cùa, Hướng Phùng.
- Khu vực phát triển đô thị mới bao gồm tổ hợp công nghiệp, dịch vụ và đô
thị gần sân bay Quảng Trị và một số khu vực khác có tiềm năng khác.
2.2. Tỷ lệ đô thị hóa
Tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025 đạt khoảng 36 ÷ 39%;
giai đoạn đến năm 2030 đạt khoảng 42% ÷ 48%; tầm nhìn đến năm 2050 đạt
khoảng 59% ÷ 62%.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 61

Tổng lượt truy cập: 1.687.459