Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Ngày 01/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Dowload Quyết định tại đây: Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 403

Tổng lượt truy cập: 1.709.110