Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng

Ngày 24/10/2022, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (gửi kèm file), Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, địa phương nghiên cứu để triển khai thực hiện.

Link tải file: Thongtu04-2022/BXD

Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 và bãi bỏ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây  dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; bãi bỏ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 54

Tổng lượt truy cập: 1.710.943