Tin tức chỉ đạo, điều hành - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Tin tức Chỉ đạo, điều hành

Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023

Phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023

V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

V/v thông tin, phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển theo phê duyệt tại Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ

Quyết định số 14/QĐ-SXD ngày 07/02/2023 Về việc ban hành Ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng và thời tiết nguy hiểm trên biển

Quyết định số 2081/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 09/09/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng Quảng Trị

Quyết định số 12/QĐ-SXD ngày 01/02/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 113/KH-SXD ngày 21/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Xây dựng năm 2021

Kế hoạch số 110/KH-SXD ngày 21/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng

1 2 3 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 388

Tổng lượt truy cập: 1.709.095