Chi tiết - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Chương trình phát triển nhà ở

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh quảng trị giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2045

ảnh

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh quảng trị giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2045

Đăng tải tại đây CTPTNO/documents/39955/0/QD_2935_2022+Ph%C3%AA+duy%E1%BB%87t+ch%C6%B0%C6%A1ng+tr%C3%ACnh+PTNO.PDF/5bc6c8fd-dcfe-4a31-957d-03b7bc1ff592?t=1675304031643

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 141

Tổng lượt truy cập: 1.687.539