Cải cách hành chính - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Cải cách hành chính

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chỉnh sửa đổi, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng

Những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí cho doanh nghiệp trong các hoạt động đầu tư xây dựng.

Cải cách hành chính gắn với quá trình chuyển đổi số ngành Xây dựng

Nền hành chính Nhà nước bao gồm 4 yếu tố chính cấu thành, đó là: Thể chế; Tổ chức bộ máy; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Tài chính công. Quá trình xây dựng và phát triển của đất nước ta, nền hành chính đã có những cải cách để phù hợp với sự phát triển và hội nhập, phù hợp với xu thế phát triển...

Sinh hoạt chuyên đề về “Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030”

Báo cáo số 1314/BC-SXD ngày 14/6/2023 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PAPI quý II năm 2023 của Sở Xây dựng

Kế hoạch số 931/KH-SXD ngày 08/5/2023 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về "Chương trình tổng thế cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030"

Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 Công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Báo cáo số 474/BC-SXD ngày 15/3/2023 Báo cáo Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Báo cáo số 641/BC-SXD ngày 15/3/2023 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PAPI quý I năm 2023 của Sở Xây dựng

1 2 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 658

Tổng lượt truy cập: 1.654.193