Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Xây Dựng

1 SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Phổ biến giáo dục pháp luật

V/v phổ biến Báo cáo Đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND tỉnh

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 489/TB-VPCP ngày 28/11/2023 của Văn phòng Chính phủ

Kế hoạch số 2970/KH-SXD ngày 06/12/2023 Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

Kế hoạch số 2974/KH-SXD ngày 06//12/2023 Thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030”

Kế hoạch số 2969/KH-SXD ngày 06/12/2023 Triển khai hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2023)

Phổ biến Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 Ban hành Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình

CÔNG ƯỚC SỐ 167 VỀ AN TOÀN SỨC KHỎE TRONG XÂY DỰNG

V/v thông tin, tuyên truyền, triển khai phổ biến các Văn bản QPPL mới ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ

V/v phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Kế hoạch Triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy

1 2 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 624

Tổng lượt truy cập: 1.654.159